Vidaus tvarkos taisyklės

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.     Medicinos pagalbos teikimo tvarką reglamentuoja LR Konstitucija, Sveikatos sistemos, Sveikatos draudimo, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymai, Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymai, šios taisyklės. 

2.     VšĮ Paliatyvios pagalbos ir šeimos sveikatos centras (toliau tekste – Centras) organizuoja ir teikia: 

2.1.      pirmines stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas: palaikomojo gydymo ir slaugos, paliatyviosios pagalbos; 

2.2.      antrines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros medicinos paslaugas – psichiatrijos; 

2.3.      pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros medicinos paslaugas: šeimos medicinos, paliatyviosios pagalbos; 

2.4.      bendrąsias asmens sveikatos priežiūros paslaugas: ambulatorines slaugos paslaugos paslaugos namuose, dienos stacionaro (paliatyviosios pagalbos dienos stacionaro). 

3.     Centre teikiamos pirminės ambulatorinės ir stacionarinės sveikatos priežiūros paslaugos apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto pagal sutartį su teritorine ligonių kasa. Antrinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos mokamai. 

4.     Mokamos paslaugos teikiamos 18-22 punktuose nurodytais atvejais ir tvarka. 

 II. PACIENTŲ PRISIRAŠYMO, KREIPIMOSI, ŠEIMOS GYDYTOJO IŠKVIETIMŲ Į NAMUS, STACIONARINIŲ PASLAUGŲ GAVIMO TVARKA  

4.     Pacientai, norintys gauti pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugas centre, registratūros darbuotojui pateikia asmens tapatybę įrodantį dokumentą, pasirenka konkretų centre dirbantį šeimos gydytoją.   

5.     Pacientai pirminėms ambulatorinėms sveikatos priežiūros paslaugoms registruojami iš anksto telefonu arba atvykus į centrą, įrašant „Išankstinės pacientų registracijos žurnale”, išduodant „Išankstinės registracijos taloną” arba telefonu informuojant apie gydytojo priėmimo laiką. 

6.     Pacientas, kreipdamasis dėl paslaugų, apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto privalo pateikti  asmens tapatybę įrodantį dokumentą. 

7.     Pacientai pirminėms ambulatorinėms sveikatos priežiūros paslaugoms priimami pagal „Išankstinės pacientų registracijos žurnale” nurodytą eilę. 

8.     Vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymu, centre teikiama būtinoji medicinos pagalba. Jeigu teikiantys būtinąją medicinos pagalbą gydytojai nustato, kad pacientą būtina siųsti į kitą asmens sveikatos priežiūros įstaigą, gydytojas užpildo siuntimą (F.Nr.027/a) ir iškviečia greitąją medicinos pagalbą, nesant greitosios medicinos pagalbos paciento pervežimą organizuoja įstaigos arba nuosavu transportu.  

9.     Šeimos gydytojo iškvietimo į namus tvarka: 

9.1.   vizitus į namus registruoja registratūros darbuotojas telefonu arba tiesiogiai kreipiantis sergančiojo artimiesiems į registratūrą nuo pirmadienio iki penktadienio 8.00 val. iki  12.00 val. Registratūroje dirbantis darbuotojas registruodamas iškvietimą į namus pildo „Iškvietimų į namus registracijos žurnalą“.  

9.2.   Atliekant gydytojo paslaugą namuose vaikui, namuose privalo būti vienas iš tėvų (globėjų). 

4.1.   Šeimos medicinos gydytojas atlieka vizitus į namus pas pacientus pagal  žemiau išvardintas indikacijas: 

4.1.1.     naujagimiai, gavus informaciją apie jų išvykimą iš gimdymo namų ir atvykimą į namus, jei jų namuose neaplankė slaugytojas ar akušeris, Vaikų sveikatos tikrinimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatyta tvarka; 

4.1.2.     sergantis vaikas iki 1 metų amžiaus; 

4.1.3.     vaikas, kuriam nustatytas sunkus neįgalumo lygis; 

4.1.4.     asmuo, kuriam yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis arba specialusis nuolatinės slaugos poreikis; 

4.1.5.     pacientas, kuriam ūmiai sutriko judėjimo funkcija (negali savarankiškai judėti);  

4.1.6.     pacientas, kuriam karščiavimo metu atsirado naujų odos bėrimų; 

4.1.7.     pacientas, kuriam pakilo aukštesnė kaip 38,50 temperatūra ir kurios neveikia temperatūrą mažinantys vaistai. 

5.     Jeigu paciento skundai ir būklė neatitinka aukščiau išvardintų gydytojo paslaugų, registratūros darbuotojas telefoninį skambutį arba besikreipiantį asmenį nukreipia pas gydytoją, kuris sprendžia ar vyks į paciento namus ar rekomenduos pacientui atvykti į gydytojo priėmimą klinikoje arba kreiptis į ligoninės priėmimo skyrių. 

6.     Apie paciento lankymąsi įstaigoje pažymima „Išankstinės pacientų registracijos žurnale”, kiekvienam pacientui užpildoma “Asmens sveikatos istorija” F.Nr.025/a, nėščiosioms – “Nėštumo eigos įrašai” F.Nr.025 – 111/a ir “Nėščiosios, gimdyvės ir naujagimio kortelė” F.Nr.113/a., stacionare – F. Nr. 003/a „Gydymo stacionare ligos istorija“. 

7.     Centre pildomi ir kiti Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos numatyti dokumentai bei LR Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintos medicinos formos. Šie dokumentai saugomi LR Sveikatos apsaugos ministerijos bei įstaigos vadovo nustatyta tvarka. 

8.     Centre pacientai apžiūrai registruojasi darbo dienomis 8.00-12.00 val. telefonu arba atvykę į kliniką. Telefonu registratūroje dirbantis darbuotojas aiškiai informuoja apie priėmimo datą ir valandą, o registruojantis atvykus į registratūrą – įteikiamas „Išankstinės registracijos gydytojo konsultacijai talonas“. 

9.     Stacionarinės paslaugos teikiamos pagal įstaigos direktoriaus patvirtintą vidaus tvarką „Planinės ir būtinosios medicinos pagalbos teikimas“, vykdoma tik planinė hospitalizacija ir tik darbo dienomis nuo 8.00 iki 15.00 val. Pacientai registruotis į eilę planinei hospitalizacijai gali darbo dienomis nuo 8.00 iki 15.00 val. 

III. NEMOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ NOMENKLATŪRA, JŲ TEIKIMO TVARKA

15.  Teisę į nemokamas: 

15.1.   pirmines ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugas turi asmenys, kurie prisirašę prie centro gydytojų; 

15.2.   yra draudžiami privalomuoju sveikatos draudimu.  

16.  Centre  teikiamos nemokamos paslaugos:  

16.1.   būtinoji pagalba; 

16.2.   pirminės stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos: palaikomojo gydymo ir slaugos, paliatyviosios pagalbos; 

15.1.   pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos paslaugos: šeimos medicinos, paliatyviosios pagalbos; 

15.2.   bendrosios asmens sveikatos priežiūros paslaugos: kineziterapijos, slaugos (bendrosios praktikos slaugos, bendruomenės slaugos, ambulatorines slaugos paslaugas paslaugas namuose), dienos stacionaro (paliatyviosios pagalbos dienos stacionaro). 

16.  Pacientas, kreipdamasis dėl nemokamų paslaugų gavimo privalo  pateikti: 

16.1.   pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugoms – asmens tapatybę įrodantį dokumentą ir būti prisirašius prie pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros padalinio šeimos gydytojo; 

16.2.   stacionarinėms palaikomojo gydymo ir slaugos, paliatyviosios pagalbos, ambulatorinėms paliatyviosios pagalbos, paliatyviosios pagalbos dienos stacionaro, ambulatorinėms slaugos paslaugoms namuose – asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, gydytojo siuntimą ir kitus reikalingus dokumentus; 

16.3.   Būtinoji pagalba teikiama nemokamai visiems pacientams LR Sveikatos apsaugos ministerijos ir įstaigos vadovo nustatyta tvarka. 

IV. MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

18.  Centre teikiamos mokamos ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos kai:  

18.1.      pacientas yra neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir jis kreipiasi į centrą, pageidaudamas gauti 16 punkte nurodytas paslaugas; 

18.2.      pacientas yra neprisirašęs centre ir pageidauja gauti 16 punkte nurodytas paslaugas; 

18.3.      pacientas apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir prisirašęs įstaigoje pageidauja profilaktiškai pasitikrinti sveikatą; 

18.4.      pageidauja papildomų, neįeinančių į šeimos gydytojo normos apimtis ar stacionarinių palaikomojo gydymo ir slaugos ir paliatyviosios pagalbos paslaugų normą, medicininių paslaugų. Prie papildomų medicininių paslaugų priskiriamos paslaugos (gydytojo specialisto konsultacijos, klinikiniai diagnostiniai, papildomi laboratoriniai tyrimai, invazinės procedūros ir t.t); 

18.5.      pageidauja neįeinančios į skiepų planą ar kokybiškesnės vakcinos; 

18.6.      pageidauja, kad būtų padarytos medicinos dokumentų kopijos, gauti išrašus apie          sveikatos būklę, perrašyti siuntimus pas gydytojus specialistus ar neišpirktus         kompensuojmų vaistų receptus. 

19.  Centre teikiamos mokamos stacionarinės palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos kai: 

19.1.      ligoniui stacionarinės palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos neindikuotinos; 

19.2.      ligonis yra išnaudojęs per metus 120 dienų hospitalizacijos laikotarpį; 

19.3.      ligonis, jam pageidaujant, laikinai išvyksta iš palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus, tačiau pageidauja išsaugoti vietą skyriuje. 

20.  Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainas nustato centro direktorius. 

21.  Informacija apie teikiamas mokamas paslaugas, jų asortimentą, jų kainas teikiama centro registratūrose. Prieš suteikiant tam tikrą mokamą paslaugą, gydytojas ar slaugos specialistas informuoja pacientą apie paslaugos kainą. 

22.  Už mokamas paslaugas ambulatorines paslaugas gaunantys ligoniai sumoka įstaigos registratūroje, kur gauna mokėjimą patvirtinantį dokumentą. Už stacionarines paslaugas mokėti galima tiek įstaigos registratūroje, tiek bankiniu pavedimu. 

V. PACIENTŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

23.  Pacientų teisė į sveikatos priežiūrą: 

23.1.      pacientams turi būti suteikta kvalifikuota sveikatos priežiūra; 

23.2.      pacientų teisių negalima varžyti dėl jų lyties, amžiaus, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimo ar pažiūrų, neįgalumo; 

23.3.      pacientas turi teisę į savo garbės ir orumo nežeminančias sąlygas, sveikatos priežiūros personalo pagarbų elgesį; 

23.4.      jei dirba keli tos pačios specialybės gydytojai, pacientui sudaroma galimybė pasirinkti gydytoją, toks pageidavimas nėra įvykdytinas, gydytojui atostogaujant, esant tarnybinėje komandiruotėje, kvalifikacijos kėlimo kursuose ar sergant; 

23.5.      būtinoji medicinos pagalba turi būti suteikta neatidėliotinai. Jeigu nėra galimybių laiku suteikti tinkamą būtinąją medicinos pagalbą arba jei įstaiga pagal savo kompetenciją pacientui būtinosios pagalbos suteikti negali, gydytojas apžiūrėjęs pacientą užtikrina, kad pacientas, kaip įmanoma greičiau būtų pervežtas į kitą sveikatos priežiūros įstaigą; 

23.6.      pacientas  gydančio gydytojo siūlymu  turi teisę pasirinkti – gydymo ir tyrimo metodus ar atsisakyti jų; 

23.7.      pacientas bet kada raštu gali atšaukti savo sutikimą gydytis; 

23.8.      pacientams suteikiamos mokslu pagrįstos nuskausminančios priemonės, kad jie nekentėtų dėl savo sveikatos sutrikimų; 

23.9.      paciento teisę gauti sveikatos priežiūros paslaugas, kompensuojamas iš privalomojo sveikatos draudimo lėšų, nustato LR Sveikatos draudimo įstatymas. 

24.  Pacientų teisė į informaciją: 

24.1.      pacientai, turi teisę gauti informaciją apie teikiamas medicinos ir ne medicinos paslaugas ir galimybę jomis pasinaudoti. Informaciją apie visas teikiamas paslaugas teikia  įstaigos registratūros darbuotojai, gydytojai bei slaugos specialistai; 

24.2.      pacientams turi teisę sužinoti gydančio gydytojo ir slaugančio darbuotojo vardą, pavardę, pareigas, taip pat informaciją apie kvalifikaciją; 

24.3.      pacientas turi teisę į informaciją apie savo sveikatos būklę, jei paciento raštu pateiktame prašyme nenurodyta kitaip; 

24.4.      esant galimybei rinktis diagnostikos ir gydymo metodikas pacientas turi teisę susipažinti su šių metodikų ypatybėmis, jam turi būti suteikta pasirinkimo galimybė. Prieš pasirašant sutikimą intervencinei procedūrai, pacientui, jo įstatyminiams atstovams turi būti išaiškinami intervencijos į paciento sveikatą tikslas, pobūdis, padariniai ir pavojai. Visais atvejais pacientų diagnostikos ir gydymo metodikų pasirinkimas, sutikimas intervencinei procedūrai įforminamas raštu. Už pacientus, kurie dėl savo būklės negali objektyviai vertinti diagnostikos ir gydymo metodikų, pasirenka ir pasirašo jų įstatyminiai atstovai. 

24.5.      pacientas, jeigu raštu pateikė pageidavimą, turi teisę nežinoti informacijos apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę;   

24.6.      apie visas asmens sveikatos priežiūros paslaugas turi būti įrašyta į paciento medicinos dokumentus; 

24.7.      pageidavimus dėl informacijos suteikimo, medicinos dokumentų ar jų kopijų pateikimo, prašymo paaiškinti įrašus “Asmens sveikatos istorijoje”, pagrįsto prašymo ištaisyti, užbaigti, panaikinti ir/ar pakeisti netikslius, neišsamius duomenis pacientas pareiškia gydančiam gydytojui. 

25.  Pacientų pareigos: 

25.1.      pacientas privalo: 

23.1.1.     atvykti pas gydytoją nurodytu laiku, jei atvykti negali, iš anksto  informuoti įstaigą;  

23.1.2.     atvykti tinkamai pasiruošus tyrimams; 

23.1.3.     suteikti gydytojui pilną informaciją apie savo sveikatos būklę; 

23.1.4.     informuoti gydytoją apie turimą ypač pavojingų užkrečiamų ligų infekciją; 

23.1.5.     vykdyti medicinos personalo nurodymus; 

23.1.6.     laiku ir pilnai pagal galiojančius įkainius  sumokėti už suteiktas paslaugas; 

23.1.7.     tausoti  įstaigos turtą; 

23.1.8.     laikytis higienos reikalavimų; 

23.1.9.     pacientas turi atlyginti  centrui padarytą žalą įstatymų nustatyta tvarka. 

23.2.      Įstaigoje draudžiama: 

23.2.1.     triukšmauti; 

23.2.2.     rūkyti; 

23.2.3.     perduoti informaciją apie kitus pacientus; 

23.2.4.     pacientas, jo įstatyminis atstovas dėl nepatenkinamos sveikatos priežiūros turi teisę skųstis. 

24.  Pacientas įstatymų nustatyta tvarka turi teisę gauti atlyginimą už žalą, padarytą pacientams teikiant sveikatos priežiūros paslaugas dėl centro darbuotojų kaltės. 

 VI. GINČŲ IR KONFLIKTŲ TARP ĮSTAIGŲ IR PACIENTŲ SPRENDIMO TVARKA 

 27.  Nepatenkintas sveikatos priežiūra, kilus ginčui ar konfliktui tarp darbuotojo ir paciento, pacientas ar jo įstatyminis atstovas gali kreiptis į direktorių žodžiu  (mob. tel. 8 683 737 52) arba raštu, kuris ginčą arba konfliktą turi išspręsti tuoj pat, o jeigu to padaryti negalima arba reikalingas išsamus tyrimas, sudarant darbo grupę, į paciento kreipimąsi privalo atsakyti per 20 darbo dienų. 

28.  Jeigu centras pažeidė paciento teises, šias taisykles arba kitus sveikatos priežiūros įstatymus, reglamentuojančius paciento ir sveikatos priežiūros įstaigos santykius, pacientas, jo įstatyminis atstovas įstatymų nustatyta tvarka gali kreiptis į įstaigos direktorių, LR Sveikatos apsaugos ministeriją, Valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos medicinos etikos komitetą, teismą. 

 VII. INFORMACIJOS PACIENTUI, JO ĮSTATYMINIAMS ATSTOVAMS APIE JO SVEIKATOS BŪKLĘ TEIKIMO TVARKA  

28.  Pacientui, jo įstatyminiam atstovui paprašius, gydantis gydytojas turi informuoti apie paciento sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę. Informacija pateikiama suprantama forma, paaiškinant specialius medicinos terminus. 

29.  Informuodamas apie gydymą, gydytojas turi paaiškinti pacientui, jo įstatyminiam atstovui gydymo eigą, galimus gydymo rezultatus, galimus alternatyvius gydymo metodus ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie pasekmes, atsisakius siūlomo gydymo. 

30.  Pacientui, jo įstatyminiam atstovui pageidaujant, turi būti pateikti jo medicininiai dokumentai, išskyrus atvejus, kai tai iš esmės gali pakenkti paciento sveikatai ar net sukelti pavojų jo gyvybei (apie tai sprendžia gydytojų konsiliumas). Tokiais atvejais apie informacijos teikimo ribojimus gydantis gydytojas pažymi paciento medicininiuose dokumentuose. 

31.  Gydytojas privalo paaiškinti įrašų ligonio medicininiuose dokumentuose reikšmę. Jeigu pacientas, jo įstatyminis atstovas reikalauja, ir šis reikalavimas yra pagrįstas, gydytojas privalo ištaisyti, užbaigti, panaikinti, paaiškinti ir (ar) pakeisti netikslius, neišsamius, dviprasmiškus duomenis arba duomenis, nesusijusius su diagnoze, gydymu ar slauga. Jeigu gydantis gydytojas nesutinka su tokiu pageidavimu, tai jo pagrįstumą sprendžia gydytojų konsiliumas. 

VII. MEDICININIŲ DOKUMENTŲ NUORAŠŲ DARYMO  IR IŠDAVIMO TVARKA. 

INFORMACIJOS APIE PACIENTO SVEIKATĄ TEIKIMO TVARKA KITIEMS ASMENIMS 

33.  Informacijos teikimas kitiems asmenims: 

33.1.      visa informacija apie paciento sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą yra konfidenciali. Konfidenciali informacija gali būti suteikta kitiems asmenims tik turint raštišką paciento sutikimą; 

33.2.      jei informacija yra suteikiama asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems gydant ar slaugant pacientus, atliekantiems pacientų sveikatos ekspertizę, teisėsaugos institucijoms taip pat institucijoms, kurioms Lietuvos Respublikos įstatymai suteikia teisę kontroliuoti sveikatos priežiūros veiklą, sutikimas nėra būtinas. 

33.3.      telefonu informacija neteikiama. 

34.  Medicininių dokumentų nuorašai: 

34.1.      dėl medicininių dokumentų nuorašų pacientas, jo įstatyminis atstovas raštu kreipiasi į centro direktorių, prašyme nurodydamas pageidaujamų medicininių dokumentų pavadinimą bei jų panaudojimo tikslą;  

34.2.      pacientui, jo įstatyminiam atstovui paprašius, medicininių ir (ar) kitų dokumentų, susijusių su ligonio gydymu, nuorašai daromi jo lėšomis. Dokumento nuorašas turi būti padarytas per dvi dienas; 

34.3.      dokumentų nuorašai kitiems fiziniams asmenims išduodami tik esant raštiškam paciento, sutikimui, išskyrus atvejus, kai: 

34.3.1.     dokumentų nuorašų reikalauja asmenys, tiesiogiai dalyvaujantys paciento gydyme; 

34.3.2.     asmenys, atliekantys paciento sveikatos ekspertizę; 

34.3.3.     taip pat institucijos, kontroliuojančios sveikatos priežiūros veiklą; 

34.3.4.     teismas, prokuratūra, kvotos organai  ir kitos valstybės institucijos, kurioms tokią teisę suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai.  Šios institucijos, norėdamos gauti dokumento nuorašą, turi kreiptis į  centro direktorių, pateikdamos antspauduotą ir pasirašytą  institucijos vadovo dokumentų poėmio aktą arba jo kopiją. Prašyme turi būti nurodytas informacijos pobūdis bei jos panaudojimo tikslas.  

IX.  CENTRO DARBO LAIKAS 

35. Ambulatorinės paslaugos teikiamos darbo dienomis nuo 800 iki 1700 val., stacionarinės – kiekvieną dieną, 24 val. per parą. 

 X. DARBŲ SAUGĄ REGLAMENTUOJANČIŲ ĮSTATYMŲ  NUOSTATOS 

36.  Už darbų saugą ir sveikatą atsako centro direktorius. 

37.  Darbo aplinka ir darbo vietos turi atitikti saugos darbe ir sveikatos norminių aktų reikalavimus. 

38.  Centre leidžiama naudoti tik techniškai tvarkingas, atitinkančias saugos ir sveikatos reikalavimus darbo priemones. Darbuotojai aprūpinami individualiosios saugos priemonėmis, LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo nustatyta tvarka apmokomi ir instruktuojami darbui su kenksmingomis ir pavojingomis medžiagomis.

36.  Saugaus darbo organizavimui ir vykdymui centre rengiamos darbų saugos instrukcijos, su kuriomis darbuotojai supažindinami pasirašytinai. Ne rečiau kaip kartą per 12 mėn. organizuojami periodiniai instruktavimai ir mokymai darbų saugos klausimais. 

37.  Pacientų sveikatos apsaugos tikslais centre medicinos darbuotojai pagal nustatytą grafiką privalo pasitikrinti sveikatą. Darbuotojas, atsisakęs nustatytu laiku pasitikrinti sveikatą, nušalinamas nuo darbo ir jam nemokamas darbo užmokestis. Toks atsisakymas laikomas darbo drausmės pažeidimu. 

38.  Centro darbuotojai, atlikdami darbines pareigas, privalo: 

38.1.   mokėti saugiai dirbti, žinoti ir vykdyti darbų saugos ir sveikatos instrukcijų reikalavimus;  

38.2.   laikytis medicinos prietaisų eksploatavimo taisyklių; nedirbti su techniškai netvarkingomis darbo priemonėmis ir apie tai informuoti centro direktorių; 41.3. naudoti individualiosios saugos priemones; 

41.4. imtis priemonių ir pagal galimybes bei kompetenciją pašalinti priežastis, dėl kurių gali įvykti nelaimingi atsitikimai, apie tai nedelsiant informuoti  centro direktorių. 

XI. PACIENTO TURIMŲ DIRBINIŲ IŠ BRANGIŲJŲ METALŲ, PINIGŲ, DOKUMENTŲ SAUGOJIMO TVARKA 

42. Už paciento turimus vertingus daiktus, pinigus, mobiliuosius telefonus centras neatsako. 

XII. PRIĖMIMAS Į DARBĄ, PERKĖLIMAS Į KITĄ DARBĄ, ATLEIDIMAS IŠ DARBO 

43.  Darbuotojai priimami į darbą, perkeliami į kitą darbą ir atleidžiami iš darbo vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu (Žin., 2002, Nr. 64-2569) ir kitais norminiais teisės aktais. 

44.  Su visais priimamais į darbą darbuotojais sudaromos darbo sutartys, kuriose sulygstama dėl būtinųjų darbo sąlygų. 

45.  Darbuotojams išduodamas darbuotojo pažymėjimas, kuris registruojamas darbo pažymėjimų išdavimo registracijos žurnale.  

46.  Darbuotojas, praradęs darbo pažymėjimą, apie tai turi pranešti personalą tvarkančiam asmeniui ne vėliau kaip kitą darbo dieną. 

47.  Priimant į darbą centro direktoriui būtina pateikti šiuos dokumentus: 

47.1.      socialinio draudimo pažymėjimą, 

47.2.      pasą (asmens tapatybės kortelę arba gimimo liudijimą); 

47.3.      medicinos specialistai – išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir licenciją ar   sertifikatą, leidžiantį užsiimti praktine veikla, 

47.4.      kiti darbuotojai – kvalifikacijos pažymėjimą, patvirtinantį profesinį pasirengimą, išsilavinimą ir kvalifikaciją, 

47.5.      sveikatos pažymėjimą. 

48.  Darbuotojo priėmimą į darbą įformina įsakymu (potvarkiu), kuriame nurodoma: 

48.1.      pareigos (darbas), darbo vieta; 

48.2.      pradinis darbo užmokestis; 

48.3.      bandomasis laikotarpis (jei jis nustatytas). 

49.  Darbo sutarties sudarymas yra faktinis leidimas dirbti. 

50.  Prieš pradedant darbą arba pervedant į kitą darbą, administracija privalo: 

50.1.      supažindinti darbuotoją su pareigybiniais nuostatais (pasirašytinai); 

50.2.      supažindinti su vidaus darbo tvarkos taisyklėmis (pasirašytinai); 50.3. pravesti įvadinį darbų saugos ir priešgaisrinės saugos instruktažus. 

51.  Darbuotojo atleidimo iš darbo diena yra paskutinė darbo diena. 

52.  Administracija privalo visiškai atsiskaityti su atleidžiamu iš darbo asmeniu jo atleidimo iš darbo dieną, jeigu įstatymais nenustatyta kitokia atsiskaitymo tvarka. 

XIII. DARBO LAIKAS  

53.  Į darbo laiką įskaitoma faktiškai dirbtas laikas, tarnybinės komandiruotės, tarnybinės kelionės į kitą vietovę laikas ir kitas laikas, nurodytas Darbo kodekso 143 straipsnyje. 

54.  Administracijai ir bendrajam personalui nustatyta 40 valandų trukmės 5 darbo dienų savaitė su 2 poilsio dienomis. Medicinos personalui nustatyta darbo trukmė per savaitę – 36 valandos. Darbuotojai, teikiantys stacionarines paslaugas, dirba slenkančiu grafiku, 24 arba 12 valandų per parą. Darbuotojui kas 4 valandas suteikiama 20 minučių pertrauka. 

55.  Darbuotojai dirba pagal mėnesio grafikus, kuriuos sudaro ir tvirtina direktorius. 

56.  Švenčių dienų, išvakarėse darbo laikas sutrumpinamas viena valanda, išskyrus sutrumpintą darbo laiką dirbantiems darbuotojams. Darbo laikas viena valandas netrumpinamas ir darbuotojams, teikiantiems stacionarines paslaugas. 

57.  Viršvalandinius darbus gali skirti direktorius tik išimtiniais atvejais, kuriuos nustato Darbo kodekso 151 straipsnis. 

58.  Viršvalandiniais darbais nelaikomi darbai, kuriuos darbuotojas dirba pasibaigus darbo dienai. 

59.  Direktoriaus įsakymu ir darbuotojui raštiškai sutikus, gali būti laikinai pavesta atlikti pareigybės aprašyme nenurodytas funkcijas, atsiradusias dėl laikinai nesančio darbuotojo. Darbuotojo pavadavimas laikomas papildomu darbu ir už jį mokama priemoka. 

60.  Darbuotojas neturi teisės be direktoriaus sutikimo savo darbą pavesti kitam asmeniui.  

61.  Esant tarnybiniam būtinumui, susidarius ekstremalioms situacijoms, direktoriaus įsakymu darbuotojui gali būti pavesta dirbti poilsio arba švenčių dieną, kompensuojant už dirbtą laiką įstatymų nustatyta tvarka. 

62.  Darbuotojų faktiškai dirbtas darbo laikas žymimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m.

sausio 27 d. nutarimu Nr. 78 „Dėl darbo laiko apskaitos žiniaraščio pavyzdinės formos ir jo pildymo tvarkos patvirtinimo“ nustatytos formos darbo laiko apskaitos žiniaraštyje. 

63.  Už duomenų teisingumą atsako žiniaraštį užpildęs ir pasirašęs asmuo. 

XIII. POILSIO LAIKAS 

 64.  Kasdienio poilsio laikas: 

64.1.         pietų pertrauka neįskaitoma į darbo laiką. Darbuotojas pietų pertrauką naudoja savo nuožiūra, t. y. jos metu neprivalo vykdyti vadovų nurodymų, atlikti savo tiesioginio darbo, turi teisę palikti darbo vietą.  

64.2.         darbuotojams nustatomos dvi papildomos 15 min. pertraukos pailsėti. Šios pertraukos  įskaitomos į darbo laiką. Jų tikslas – išsaugoti darbuotojų darbingumą, gerinti darbo našumą ir kokybę, apsaugoti darbuotojus nuo nuovargio ar pervargimo, kad būtų išvengta profesinių ligų ir nelaimingų atsitikimų darbe, mažėtų galimas nepalankių sveikatai veiksnių poveikis. 

65.  Paros poilsis: kasdieninio nepertraukiamo poilsio tarp darbo dienų (pamainų) trukmė negali būti trumpesnė kaip vienuolika valandų iš eilės. 

66.  Kassavaitinis poilsio laikas: 

66.1.         poilsio dienos - šeštadienis ir sekmadienis. Darbuotojams, dirbantiems pagal darbo grafikus, poilsio dienos suteikiamos kitomis savaitės dienomis. 

66.2.         darbuotojai, auginantys vaikus, teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę į papildomą poilsio laiką. Papildomas poilsio laikas suteikiamas darbuotojo prašymu (tiek vaiko motinai, tiek tėvui), pateikus šią teisę įrodančius dokumentus. 

67.  Kasmetinis poilsio laikas - švenčių dienos, atostogos: 

67.1.   darbuotojų kasmetinių ir kitų atostogų suteikimo tvarka nustatyta teisės aktuose. 

67.2.  kasmetinės minimaliosios ar pailgintos ir kasmetinės papildomos atostogos suteikiamos direktoriaus įsakymu pagal darbuotojo raštišką prašymą. 

67.3.       darbuotojo pageidavimu kasmetinės atostogos gali būti suteikiamos dalimis. Viena iš kasmetinių atostogų dalių (nebūtinai pirma) negali būti trumpesnė kaip dešimt darbo dienų. 

67.4.        nemokamos atostogos suteikiamos dėl priežasčių direktoriui leidus. Nemokamų atostogų, suteiktų dėl kitų svarbių priežasčių, terminas gali būti ne ilgesnis kaip 30 kalendorinių dienų. 

67.5.         mokymosi atostogoms suteikti turi būti pateiktas prašymas ir švietimo įstaigos pažyma apie egzaminų, įskaitų, kitų užsiėmimų datą. Direktorius gali pareikalauti iš darbuotojo pateikti įrodymus (studijų knygelę, švietimo įstaigos pažymą ar kt.), kad atostogos buvo panaudotos nustatytam tikslui.  

XIV. DARBO UŽMOKESTIS 

68.  Darbuotojų darbo užmokesčio sąlygas reglamentuoja Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas ir kiti teisės aktai. 

69.  Sumažinti darbo užmokestį be raštiško darbuotojo sutikimo negalima, išskyrus atvejus, kai darbo užmokestis keičiamas įstatymais, Vyriausybės nutarimais. 

70.  Darbo užmokestis mokamas du kartus per mėnesį: atlyginimas - 5 d., avansas - 20 d. Darbo užmokestis gali būti mokamas ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį esant raštiškam darbuotojo prašymui. Pinigai pervedami į asmenines darbuotojų sąskaitas banke. Buhalterija išduoda darbuotojui atsiskaitymo lapelius apie išmokėtą mėnesio darbo užmokestį. 

71.  Mokėjimą už viršvalandinį, nakties darbą ir darbą švenčių dienomis reglamentuoja teisės aktai. 

72.  Dienpinigiai bei su komandiruote susijusios išlaidos kompensuojamos direktoriaus įsakymu nustatyta tvarka. 

73.  Duomenis apie darbuotojo darbo užmokestį teikia ar skelbia direktorius ar jo įgalioti asmenys tik įstatymų nustatytais atvejais arba darbuotojo sutikimu. 

XV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

74.  Atstovai iš kontroliuojančių įstaigų bei kiti asmenys, atvykstantys į centrą susipažinti su jos veikla ir kitais klausimais, privalo prisistatyti centro direktoriui. 

75.  Prireikus šios taisyklės gali būti keičiamos ar papildomos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir tvirtinamos centro direktoriaus. 

 

© 2011–2024 VšĮ Paliatyvios pagalbos ir šeimos sveikatos centras

Adresas

Jūros gatvė 4, Klaipėda

Pašto kodas - 92118 Klaipėda

Kontaktai

Telefonas +37067757891

Fiksuoto ryšio telefono numeris 846 493370

El. paštas  info@klaipedoshospisas.lt

Registracija pas specialistus https://ipr.esveikata.lt

Rekvizitai

Įmonės kodas - 302646859

VšĮ Paliatyvios pagalbos ir šeimos sveikatos centras

Sąskaita LT207300010126708953

„Swedbank“

ES projektas

Svetainėje naudojami cookies. Išsamiau.