Pacientų skundų/pareiškimų nagrinėjimo tvarka

 PACIENTŲ SKUNDŲ/PAREIŠKIMŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

1.    Ši tvarka reglamentuoja pacientu skundų/pareiškimų nagrinėjimo tvarką VšĮ Paliatyvios pagalbos ir šeimos sveikatos centre (toliau — Įstaiga).

2.    Šia tvarka privalo vadovautis visi suinteresuoti asmenys, kurie skundus/pareiškimus teikia, juos priima ir analizuoja bei teikia atsakymus.

3.    Įstaigoje žodžiu gaunami skundai/pareiškimai analizuojami tik vietoje ir esant galimybėms juos nedelsianti išpręsti. Žodiniai skundai nukreipiami įstaigos direktoriui. Nesant galimybės išspręsti žodinio skundo/pareiškimo — pareiškėjui siūloma skundą/pareiškimą pateikti raštu, kuris bus nagrinėjamas pagal šios tvarkos nuostatas.

4.    Raštu skundus/pareiškimus suinteresuoti asmenys gali pateikti darbo dienomis įstaigos registratūroje. Registratūros darbuotojas, priimdamas skundą/pareiškimą, privalo patikrinti ar skundas/pareiškimas surašytas lietuvių kalba, nurodyti pacientą identifikuojantys duomenys, gyvenamoji vieta, telefono numeris. Jei skundą/pareiškimą pateikia paciento atstovas — kartu pateikiamas asmens tapatybę įrodantis dokumentas. Jei skundas/pareiškimas siunčiamas paštu — prie skundo turi būti pridėtas notaro ar pacientą atstovaujančio advokato patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

5 Jei skundas/pareiškimas užpildytas kaip nurodyta šios tvarkos trečiame punkte, registratūros darbuotojas skundo/pareiškimo dešinės pusės viršutiniame kampe užrašo „Gauta", įrašo gavimo datą, registracijos numerį iš „Gautų raštų registracijos žurnalo", pareiškėjui pageidaujant padaro pirmo skundo/pareiškimo lapo kopiją su gavimo žyma, informuoja pareiškėją apie tai, kad skundas/pareiškimas bus išnagrinėtas per 20 darbo dienų, skundą/pareiškimą perduoda nedelsiant direktoriui.

6.     Direktorius įvertina skundo aplinkybes, esant poreikiui — įsakymu sudaro komisiją skundo aplinkybėms ištirti, kuri ištyrusi skundą pateikia atsakymo pareiškėjui projektą ir skundo tyrimo medžiagą.

Pastaba: Jei skundo/pareiškimo aplinkybės aiškios ir nereikalauja atskiro tyrimo, parengia atsakymą į skundą/pareiškimą (arba paveda tą atlikti atsakingam įstaigos darbuotojui), ir atsakymą pareiškėjui pateikia per 20 darbo dienų.

7.     Direktorius, įvertinęs skundo/pareiškimo tyrimo medžiagą ir atsakymo pareiškėjui projektą, pasirašo atsakymo projektą ir skunde/pareiškime nurodytais duomenimis pateikia atsakymą pareiškėjui.

8.     Iš valstybinių institucijų persiųsti skundai/pareiškimai tiriami taip kaip ir visi skundai/pareiškimai, nurodyti šioje tvarkoje.

9.     Šioje tvarkoje priedai nepateikiami.


© 2011–2023 VšĮ Paliatyvios pagalbos ir šeimos sveikatos centras

Adresas

Jūros gatvė 4, Klaipėda

Pašto kodas - 92118 Klaipėda

Kontaktai

Telefonas +37067757891

Fiksuoto ryšio telefono numeris 846 493370

El. paštas  info@klaipedoshospisas.lt

Registracija pas specialistus https://ipr.esveikata.lt

Rekvizitai

Įmonės kodas - 302646859

VšĮ Paliatyvios pagalbos ir šeimos sveikatos centras

Sąskaita LT207300010126708953

„Swedbank“

ES projektas

Svetainėje naudojami cookies. Išsamiau.