Mokamų paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka

PATVIRTINTA

VšĮ Paliatyvios pagalbos ir šeimos

sveikatos centro direktoriaus 2021 m.

spalio 27 d. įsakymu Nr. V-211027

VIEŠOJI ĮSTAIGA VŠĮ PALIATYVIOS PAGALBOS

IR ŠEIMOS SVEIKATOS CENTRO

MOKAMŲ PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO TVARKA

I. Bendroji dalis

1.VšĮ Paliatyvios pagalbos ir šeimos sveikatos centras (toliau – Centras) teikia mokamas

asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal šią Mokamų paslaugų teikimo ir apmokėjimo

tvarką.

2. Mokamoms paslaugoms priskiriamos paslaugos, kurių išlaidos nekompensuojamos iš

Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšų;

3. Už mokamas paslaugas moka pacientai arba kiti fiziniai ar juridiniai asmenys.

4. Mokamos slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugos gali būti teikiamos tais atvejais, kai

tai dienai pasibaigęs finansavimas is PSDF

5. Centre mokamos asmens saviraiškos, socialinių įgūdžių tobulinimo ir harmonizavimo ,

taip pat slaugos ir palaikomojo gydymo, paliatyvios pagalbos paslaugos teikiamos

vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 27 d.

įsakymu V-1145 „Dėl aktyviojo gydymo stacionarinėms paslaugoms nepriskiriamų asmens

sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos privalomojo sveikatos draudimo fondo

biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąrašų ir slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų ir jų

bazinių kainų sąrašo patvirtinimo”.

6. Mokamų paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka bei kainos yra skelbiama viešai Centro

internetiniame puslapyje.

II. Mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos

7. Už paslaugas mokama šiais atvejais:

7.1. pacientas nėra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir kreipiasi į įstaigą dėl

paslaugų suteikimo;

7.2. viršijus normatyvinę slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų trukmę, apmokamą iš

PSDF biudžeto lėšų (120 dienų per metus);

7.3. pacientas ir/ar paciento atstovas pageidauja, kad būtų ruošiami dokumentai į ilgalaikės

socialinės globos įstaigą, NDNT, apmokant už papildomus tyrimus ar konsultacijas, nesusijusias

su PSDF apdrausto paciento gydymu. Tyrimų ir konsultacijų sąrašą ir įkainius tvirtina Centro

direktorius, vadovaudamasis tyrimų ir konsultacijų paslaugas, sutarčių pagrindu, Centro

teikiančių įstaigų įkainiais.

III. Mokamų paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka

8. Mokamų paslaugų pageidaujantis ligonis ir/ar jo atstovas kreipiasi į gydantį gydytoją.

9. Gydantis gydytojas supažindina pacientą ir/ar jo atstovą su mokamų paslaugų teikimo

tvarka, mokamų paslaugų kainomis. Pateikia užpildyti ,,Paciento sutikimą dėl mokamų paslaugų

teikimo bei apmokėjimo” (1 priedas).

10. Gydantis gydytojas paciento istoriją pateikia svarstyti GKK, kur įvertinamos medicininės

ir slaugos indikacijos ir priimamas sprendimas. Priėmus teigiamą sprendimą, gydytojas surašo

paciento duomenis į ,,Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų apskaitos lapą” (2

priedas), duoda patvirtinti skyriaus vedėjui. Su šiuo priedu pacientas ar/jo atstovas nukreipiamas

į Priėmimo skyrių.

11. Medicinos registratorius ir pacientas/ar jo atstovas užpildo sutartį ,,Dėl mokamų asmens

sveikatos priežiūros paslaugų teikimo” (3 priedas), užregistruoja sutarčių registracijos žurnale.

Sutartis pildoma 2 egzemplioriais.

12. Centro direktorius pasirašo ,,Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo”

sutartį (3 priedas) su ligoniu ar jo atstovu. Vienas sutarties egzempliorius paliekamas Centre, o

antrasis atiduodamas pacientui ar paciento atstovui.

13. Pacientui pageidaujant apmokėti už papildomus tyrimus ar konsultacijas nesusijusiais su

privalomuoju sveikatos draudimu apdrausto paciento gydymu, vadovaujamasi mokamų ir

nemokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarka patvirtinta 2018-01-24 Nr. V-1.

14. Pasirašytos sutartys paciento ar jo atstovo pateikiamos buhalteriui dėl paslaugų

apmokėjimo, antras jo egzempliorius įklijuojamas į Ligos istoriją.

15. Administratorė pateikia pacientui /paciento atstovui sąskaitą faktūrą veda mokamų

paslaugų apskaitą.

16. Apmokėtą sąskaitos faktūros kopiją arba grynųjų pinigų priėmimo kvitą ligonis /jo

atstovas pristato gydančiam gydytojui, kuris dokumentą įklijuoja į Ligos istoriją.

17. Statistikas, pagal gydytojo pateiktą Formą Nr.066/a, pateikia informaciją apie suteiktas

mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas Teritorinei ligonių kasai (Klaipėdos TLK).

18. Nesuteikus arba nepagrįstai suteikus mokamą paslaugą, pacientui /jo atstovui pinigai

grąžinami į jo nurodytą sąskaitą, Registratūroje pasirašius papildomą susitarimą ,,Dėl mokamų

asmens sveikatos priežiūros paslaugų nutraukimo” .

19. Pasibaigus mokamų paslaugų sutarties galiojimo laikui, esant galimybei, sutartis

pratęsiama Priėmimo ir skubios pagalbos skyriuje užpildant papildomą susitarimą ,,Dėl

mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų pratęsimo”.

20. Jeigu pacientas ar jo atstovas nesumoka už suteiktas mokamas paslaugas, skolos

išieškojimo procedūra vykdoma pagal LR Civilinio proceso kodekso nustatytą tvarką.

© 2011–2024 VšĮ Paliatyvios pagalbos ir šeimos sveikatos centras

Adresas

Jūros gatvė 4, Klaipėda

Pašto kodas - 92118 Klaipėda

Kontaktai

Telefonas +37067757891

Fiksuoto ryšio telefono numeris 846 493370

El. paštas  info@klaipedoshospisas.lt

Registracija pas specialistus https://ipr.esveikata.lt

Rekvizitai

Įmonės kodas - 302646859

VšĮ Paliatyvios pagalbos ir šeimos sveikatos centras

Sąskaita LT207300010126708953

„Swedbank“

ES projektas

Svetainėje naudojami cookies. Išsamiau.